Trường THPT Trần Văn Bảy
Danh sách những tấm lòng vàng năm học 2013-2014: 1) Phụ huynh em: NGUYỄN ĐOÀN KIM HOÀNG LỚP 12A1 1.000.000 ₫ 2) ANH LIÊM CĂNTIN TRƯỜNG 500.000 ₫ 3) Phụ huynh em:VĨNH HUY LỚP 12A4 500.000 ₫ 4) EM LÊ KHẢ HÂN HS CŨ NĂM HỌC 2012 - 2013 500.000 ₫ 5) Phụ huynh em: PHẠM HOÀNG ANH LỚP 11A1 300.000 ₫ 6) THẦY TRỊNH THÀNH LUẬN GV TRƯỜNG 300.000 ₫ 7) TẬP THỂ LỚP 11A6 300.000 ₫ 8) TẬP THỂ 12A2 210.000 ₫ 9) Phụ huynh em: TRẦN DIỆU ÁI LỚP 11A1 200.000 ₫ 10) Phụ huynh em: THÁI NHẬT CƯỜNG LỚP 11A2 200.000 ₫ 11) Phụ huynh em: NGUYỄN MẠNH KỲ LỚP 11A2 200.000 ₫ 12) Phụ huynh em: NGUYỄN ĐÌNH KHOA LỚP 11A5 200.000 ₫ 13) Phụ huynh em: LÊ THỦY NGÂN LỚP 11A3 200.000 ₫ 14) LÝ LÂM GIA MỸ LỚP 12A1 200.000 ₫ 15) Phụ huynh em: PHAN VĂN TÀI LỚP 11A13 200.000 ₫ 16) Phụ huynh em: TRẦN THỊ MINH LÝ LỚP 12A1 200.000 ₫ 17) Phụ huynh em: THÁI HỒNG NGỌC LỚP 10A3 200.000 ₫ 18) Phụ huynh em:LÂM TỐ NGỌC LỚP 10A2 200.000 ₫ 19) ANH THÁI HOÀNG MẪN VĂN THƯ 200.000 ₫ 20) TẬP THỂ LỚP 10A12 168.000 ₫ 21) TẬP THỂ 12A9 155.000 ₫ 22) TẬP THỂ LỚP 11A13 150000 23) TẬP THỂ LỚP 11A10 150.000 ₫ 24) PHONG BÌ KHÔNG TÊN 197.000 ₫ 25) TẬP THỂ LỚP 10A9 145.000 ₫ 26) TẬP THỂ 12A14 140.000 ₫ 27) TẬP THỂ 12A10 135.000 ₫ 28) TẬP THỂ 12A1 100.500 ₫ 29) Phụ huynh em:THÁI TRƯỜNG QUỐC BẢO LỚP10A1 100.000 ₫ 30) Phụ huynh em: DƯ QUÍ LẬP Lớp 10A1 100.000 ₫ 31) Phụ huynh em:NGUYỄN QUỐC KHỞI Lớp 10A1 100.000 ₫ 32) Phụ huynh em: CHÂU MINH LUÂN LỚP 10A1 100.000 ₫ 33) Phụ huynh em: NGUYỄN THÁI TRÂN LỚP 12A14 100.000 ₫ 34) Phụ huynh em: VÕ PHÚ QUỐC LỚP 12A14 100.000 ₫ 35) Phụ huynh em: LÂM BI LỚP 12A14 100.000 ₫ 36) Phụ huynh em:LƯU ĐẶNG DIỄM TRÂN LỚP 12A1 100.000 ₫ 37) Phụ huynh em:HUỲNH TÔN PHÁT LỚP 12A1 100.000 ₫ 38) Phụ huynh em:TÔ THỊ BÍCH NGÂN LƠP12A5 100.000 ₫ 39) Phụ huynh em: LÊ CÔNG HẬU LƠP12A5 100.000 ₫ 40) Phụ huynh em:TỪ HOÀI VỆ LỚP 12A6 100.000 ₫ 41) Phụ huynh em: THÁI TRẦN NGUYỆT ANH LỚP 11A1 100.000 ₫ 42) Phụ huynh em: ĐÀO KHƯƠNG BÌNH LỚP 11A7 100.000 ₫ 43) Phụ huynh em: PHAN KHANG HÀO LỚP 11A2 100.000 ₫ 44) Phụ huynh em: PHẠM HƯNG THỊNH LỚP 11A2 100.000 ₫ 45) Phụ huynh em: VÕ HOÀNG HUY LỚP 11A2 100.000 ₫ 46) Phụ huynh em: NGUYỄN NGỌC THI LỚP 11A3 100.000 ₫ 47) Phụ huynh em: ÂU THỊ NGỌC DIỄM LỚP 12A14 100.000 ₫ 48) Phụ huynh em: DƯƠNG PHỤNG ANH LỚP 12A14 100.000 ₫ 49) Phụ huynh em: LÝ THỊ BÍCH HÀ LỚP 12A14 100.000 ₫ 50) Phụ huynh em: NGUYỄN TRƯƠNG THẢO NGUYÊN LỚP 12A1 100.000 ₫ 51) Phụ huynh em: ĐÀO THỊ HUỲNH THƯ LỚP 12A7 100.000 ₫ 52) Phụ huynh em: HÀO LỚP 11A9 100.000 ₫ 53) Phụ huynh em: LÂM NHẬT TIẾN LỚP 12A1 100.000 ₫ 54) Phụ huynh em: THÁI QUỐC ĐÔNG LỚP 11A1 100.000 ₫ 55) Phụ huynh em: LƯƠNG HOA NINH LỚP 11A2 100.000 ₫ 56) Phụ huynh em: TRẦN VĂN HIẾU LỚP 10A5 100.000 ₫ 57) Phụ huynh em: NGUYỄN THỊ MỸ THI NHÂN LỚP 10A5 100.000 ₫ 58) Phụ huynh em: TRẦN CHÍ NGUYỆN LỚP 10A13 100.000 ₫ 59) Phụ huynh em: PHẠM HUỲNH NHƯ LỚP 11A11 100.000 ₫ 60) Phụ huynh em: HUỲNH THANH THỦY LỚP 11A13 100.000 ₫ 61) Phụ huynh em:THÁI THÀNH TÀI LỚP 11A13 100.000 ₫ 62) Phụ huynh em: TRỊNH HOÀNG MINH LỚP 11A13 100.000 ₫ 63) Phụ huynh em: DƯƠNG TIẾN NHUẦN LỚP 12A13 100.000 ₫ 64) Phụ huynh em:THÁI KIM PHƯỢNG LỚP 12A13 100.000 ₫ 65) Phụ huynh em: PHAN TƯỜNG DUY LỚP 12A13 100.000 ₫ 66) Phụ huynh em: CHÂU CHÍ THÔNG LỚP 12A13 100.000 ₫ 67) Phụ huynh em: NGUYỄN THỊ NHƯ Ý LỚP 12A1 100.000 ₫ 68) Phụ huynh em: NGUYỄN HOÀNG NHÂN LỚP 12A1 100.000 ₫ 69) Phụ huynh em: LÝ PHÁT ĐẠT LỚP 12A9 100.000 ₫ 70) Phụ huynh em: LÂM NGỌC HÂN LƠP12A9 100.000 ₫ 71) Phụ huynh em: LƯƠNG TRẦN THẢO HẠNH LỚP 12A9 100.000 ₫ 72) Phụ huynh em: CAO MINH NAM LỚP 12A9 100.000 ₫ 73) Phụ huynh em: LÝ MINH ÚI LỚP 12A9 100.000 ₫ 74) Phụ huynh em: VÕ NGỌC TRÂN LỚP 12A9 200.000 ₫ 75) THẦY VÕ THANH LẪM GV TRƯỜNG 100.000 ₫ 76) Phụ huynh em: CAO THỊ KIM TUYỀN LỚP 10A7 100.000 ₫ 77) Phụ huynh em: NGUYỄN NHỰT THIÊN LỚP 10A7 100.000 ₫ 78) Phụ huynh em: THÁI HOÀNG LÂM LỚP 10A7 100.000 ₫ 79) CÔ TRƯƠNG THỊ THU NGA GV TRƯỜNG 100.000 ₫ 80) TẬP THỂ LỚP 11A1 100.000 ₫ 81) TẬP THỂ LỚP 11A3 100.000 ₫ 82) TẬP THỂ 12A4 100.000 ₫ 83) TẬP THỂ 12A5 100.000 ₫ 84) TẬP THỂ 12A8 100.000 ₫ 85) TẬP THỂ 12A11 100.000 ₫ 86) Phụ huynh em: VÕ MINH THÀNH LỚP 11A13 100.000 ₫ 87) Phụ huynh em: TRẦN THỊ NGỌC LỚP 11A7 100.000 ₫ 88) Phụ huynh em: NGUYỄN HOÀNG KHANG LỚP 12A4 100.000 ₫ 89) Phụ huynh em: TRẦN THẢO VÂN LỚP 12A4 100.000 ₫ 90) Phụ huynh em: VÕ NGỌC THẢO LỚP 12A4 100.000 ₫ 91) Phụ huynh em: QUÁCH KHẢ VY LỚP 12A4 100.000 ₫ 92) Phụ huynh em: TÔ HỒNG NGÂN LỚP 10A3 100.000 ₫ 93) Phụ huynh em: PHẠM KIM NGÂN LỚP 10A3 100.000 ₫ 94) Phụ huynh em: TÔ HUÊ THỌ LỚP 12A2 100.000 ₫ 95) CÔ NGUYỄN YẾN LINH GV TRƯỜNG 100.000 ₫ 96) ANH PHẠM DUY VĂN THƯ 100.000 ₫ 97) THẦY NGUYỄN QUÍ ĐẠO GV TRƯỜNG 100.000 ₫ 98) CÔ TRẦN THÙY NHUNG GV TRƯỜNG 100.000 ₫ 99) CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN GV TRƯỜNG 100.000 ₫ 100) THẦY NGÔ HIỆP THỌ GV TRƯỜNG 100.000 ₫ 101) CHÚ TRẦN ĐẠI DŨNG BẢO VỆ 100.000 ₫ 102) Phụ huynh em: PHÙNG GIA HẠO LỚP 10A12 100.000 ₫ 103) Phụ huynh em: TIÊU GIA TIẾN LỚP 11A13 100.000 ₫ 104) TẬP THỂ LỚP 11A8 88.000 ₫ 105) TẬP THỂ 12A13 80.000 ₫ 106) TẬP THỂ LỚP 10A11 74.000 ₫ 107) TẬP THỂ LỚP 10A1 70.000 ₫ 108) TẬP THỂ LỚP 10A3 70.000 ₫ 109) TẬP THỂ LỚP 11A11 60.000 ₫ 110) Phụ huynh em: PHẠM THÀNH ĐẠT LỚP 11A4 51.000 ₫ 111) Phụ huynh em: TÔ TẤN PHÁP LỚP 10A10 50.000 ₫ 112) Phụ huynh em: NGUYỄN GIA LĂNG LỚP 10A10 50.000 ₫ 113) Phụ huynh em: VÕ THÀNH THẬT LỚP 10A10 50.000 ₫ 114) Phụ huynh em: QUÁCH KIM NGÂN LỚP 10A10 50.000 ₫ 115) Phụ huynh em: TRẦN THỊ MỸ TÂM LỚP 10A10 50.000 ₫ 116) Phụ huynh em: HUỲNH THỊ DIỄM LỚP 10A10 50.000 ₫ 117) Phụ huynh em: ĐINH NGỌC TRÚC LINH LỚP 10A1 50.000 ₫ 118) Phụ huynh em: HUỲNH THANH ĐẠT LỚP 10A1 50.000 ₫ 119) Phụ huynh em: ĐÀO NGUYÊN KHUẾCH LỚP 10A1 50.000 ₫ 120) Phụ huynh em:HỨA MINH TUYẾT LỚP 10A1 50.000 ₫ 121) Phụ huynh em: NGUYỄN NGỌC TRĂM LỚP 10A1 50.000 ₫ 122) Phụ huynh em: TỪ TẤN KIỆT LỚP 10A1 50.000 ₫ 123) Phụ huynh em: VĂN CÔNG TOÀN LỚP 12A14 50.000 ₫ 124) Phụ huynh em: NGUYỄN HOÀNG PHÚC LỚP 12A14 50.000 ₫ 125) Phụ huynh em: PHẠM VIỆT THÁI LỚP 12A1 50.000 ₫ 126) Phụ huynh em: PHẠM VĂN ĐỨC LỚP 12A11 50.000 ₫ 127) Phụ huynh em: DƯƠNG MINH THÁI LỚP2A7 50.000 ₫ 128) Phụ huynh em: NGUYỄN VĂN DAO LỚP 12A7 50.000 ₫ 129) Phụ huynh em: NGÔ TRÍ ANH LỚP 12A7 50.000 ₫ 130) Phụ huynh em: NGÔ TRÍ ANH LƠP 12A7 50.000 ₫ 131) Phụ huynh em: SƠN THỊ TUYẾT TRINH LỚP 12A7 50.000 ₫ 132) Phụ huynh em: HUỲNH XUYÊN THẢO LỚP 12A7 50.000 ₫ 133) Phụ huynh em: BÙI VĂN DINH LỚP 12A11 50.000 ₫ 134) Phụ huynh em: ĐOÀN THANH ĐẢM LỚP 12A6 50.000 ₫ 135) Phụ huynh em: NGUYỄN VĂN NGUYÊN LỚP 12A6 50.000 ₫ 136) Phụ huynh em: ĐINH THỊ KIỀU TRINH LỚP 12A11 50.000 ₫ 137) Phụ huynh em: NGUYỄN QUỐC MINH LỚP 11A7 50.000 ₫ 138) Phụ huynh em: PHẠM THỊ CẨM LINH LỚP 11A1 50.000 ₫ 139) Phụ huynh em: HỨA NGỌC THANH LỚP 11A1 50.000 ₫ 140) Phụ huynh em: TRẦN KHẢ TÚ LỚP 11A1 50.000 ₫ 141) Phụ huynh em: NGUYỄN THỊ LAN CHI LỚP 11A2 50.000 ₫ 142) Phụ huynh em: TRẦN THU NGÂN LỚP 11A2 50.000 ₫ 143) Phụ huynh em: NGUYỄN LIÊU HẪU LỚP 11A6 50.000 ₫ 144) Phụ huynh em: LÂM THANH TÙNG LỚP 11A5 50.000 ₫ 145) Phụ huynh em: MÃ THỊ YẾN LINH LỚP 11A5 50.000 ₫ 146) Phụ huynh em: PHAN TRIỆU THÀNH CÔNG LỚP 11A5 50.000 ₫ 147) Phụ huynh em: THÁI THỊ KIM TRANG LỚP 11A5 50.000 ₫ 148) Phụ huynh em: PHẠM HOÀNG TUẤN LỚP 11A5 50.000 ₫ 149) Phụ huynh em: VÕ NGỌC THƯ LỚP 11A5 50.000 ₫ !!!Mọi đóng góp xin liên hệ cô Nguyễn Thị thảo Ly, SĐT: 0945219978.

DANH MỤC

ĐĂNG NHẬP

Tên

 

Mật khẩu

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT WEB

ẢNH TỔ CHUYÊN MÔN

Số khách online
17 khách
Lượt truy cập Website: 1475141

 

Tin tức - Sự kiện

Phân công coi thi thử K12 và coi thi HKII khối 10- khối 11 - 16/4/2014

Tệp đính kèm : PHAN CONG COI THI HKII & THI THU K12.xls Xem tiếp ...

 
THÔNG BÁO " CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIÊU NIÊN, NHI ĐỒNG" - 15/4/2014

Tệp đính kèm :
 PHIEU DANG KY DU THI SANG TAO TTN.DOC
 THUYET MINH GIAI PHAP DU THI SANG TAO TTN.DOC
Xem tiếp ...

 
File nhập điểm HKII khối 10-khối 11 - 12/4/2014

Tệp đính kèm :
HK2-KHOI 10.rar
HK2-KHOI 11.rar Xem tiếp ...

 
Tổng kết HL khối 12 - 12/4/2014

File điểm tổng kết khồi 12
Tệp đính kèm : TK HOCLUC HK2 VA CN K12.rar
Xem tiếp ...

 
Thời khóa biểu chính khóa thay đổi (áp dụng từ ngày 07/04/2014) - 6/4/2014

Xem chi tiết: http://tranvanbayst.edu.vn/tkb2013-2014.asp Xem tiếp ...

 
Phân công giám thị coi thi HKII khối 12 - 24/3/2014

Tệp đính kèm : Danh sach giam thi coi thi hkII khoi 12.xls Xem tiếp ...

 
File nhập điểm HKII - Khối 12 (2013-2014) - 21/3/2014

Tệp đính kèm: FILE NHAP DIEM HK2-KHOI 12.rar Xem tiếp ...

 
Thông báo: về việc đăng ký thuyên chuyển trường - 19/3/2014

Giáo viên có nhu cầu thuyên chuyển thì đăng ký và nộp hồ sơ tại văn phòng. Hạn cuối ngày 21/4/2014.
Tệp đính kèm: ThongBaothuyenchuyenHe2014.doc
Xem tiếp ...

 
Công đoàn trường tổ chức kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 - 12/3/2014

Trong  không khí cả nước kỷ niệm 104 ngày Quốc tế Phụ nữ 1.974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Chiều ngày 8/3/2014 Công đoàn trường THPT Trần Văn Bảy long trọng tổ chức kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế Phụ nữ cho toàn thể GV-CNV trường. Xem tiếp ...

 
Trường THPT Trần Văn Bảy tham gia hội thi tiếng hát giáo viên lần thứ XI năm 2014 - 9/3/2014

Hội thi “Tiếng hát giáo viên” do Sở GD-ĐT và Công đoàn ngành GD-ĐT Sóc Trăng tổ chức lần thứ XI-năm 2014. Xem tiếp ...

 
Thông báo: Về việc học sinh khối 12 đăng ký môn thi tốt nghiệp THPT 2013-2014 - 5/3/2014

Giáo viên chủ nhiệm khối 12 tải file đăng ký môn thi tốt nhiệp của lớp về cho học sinh đăng ký và nộp lại văn phong theo thời hạn qui định
Tệp đính kèm : HS_TN_1314_Dang_ky.rar
Xem tiếp ...

 
Mẫu đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh - 2/3/2014

Tệp đính kèm :
Mau dang ky hoc tap Bac cua dang vien 2014.doc
Mau dang ky hoc tap Bac cua giao vien 2014.doc
Xem tiếp ...

 
SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM NĂM 2014 - 2/3/2014

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chủ nhiệm lớp cũng như hạn chế tình hình vi phạm nội qui của các em học sinh. Đồng thời tạo ra tinh thần đoàn kết và trao đổi kinh nghiệm của các giáo viên, Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức buổi “Sinh hoạt chuyên đề công tác chủ nhiệm” vào ngày 01/3/2014. Xem tiếp ...

 
Có thể thi xong tốt nghiệp THPT trong một ngày - 24/2/2014

“Với việc bố trí 8 môn thi tổ chức thi trong 2 ngày với 8 ca thi thì về lý thuyết học sinh có thể chỉ cần mất 1 ngày là có thể hoàn thành kì thi tốt nghiệp THPT” - lãnh đạo Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết.
 >>  Thi tốt nghiệp THPT 4 môn, tự chọn Ngoại ngữ
Xem tiếp ...

 
Thi tốt nghiệp 4 môn là phương án cải tiến thi tốt nhất hiện nay - 22/2/2014

(Dân trí) - Ủng hộ phương án thi tốt nghiệp 4 môn, thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) đề nghị: giữ phương án thi tốt nghiệp 4 môn như trên cho đến khi có học sinh thi tốt nghiệp theo chương trình và sách giáo khoa mới. Xem tiếp ...

 
HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH KHỐI 12 - 17/2/2014

Nhằm mục đích cung cấp cho các em học sinh những thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh của trường ĐHCT, ngày 15 tháng 02 năm 2014 Đoàn trường THPT Trần Văn Bảy đã phối hợp với Chi hội Sinh viên huyện Thạnh Trị của trường ĐHCT tổ chức buổi giao lưu hướng nghiệp cho toàn thể các em học sinh khối 12. Xem tiếp ...

 
Kế hoạch thực tập sư phạm 2014 - 13/2/2014

Tệp đính kèm : Ke hoach thuc tap su pham 2014.doc Xem tiếp ...

 
Kết quả thi nghề tin học văn phòng khóa ngày 17/07/2013 - 13/2/2014

Xem chi tiết: http://tranvanbayst.edu.vn/kqnghe.asp Xem tiếp ...

 
Thông báo V/v phát bằng tốt nghiệp THPT năm học 2012-2013 - 6/2/2014

- Học sinh tự nhận bằng mang theo giấy CMND.
- Người nhà học sinh nhận thay phải mang theo hộ khẩu để chứng minh chung hộ khẩu với học sinh mà mình nhận thay và giấy CMND.
* Thời gian và địa điểm:
- Buổi sáng : từ 7h30’ – 10h30’   Buổi chiều: từ 13h30’ – 16h30’
Tệp đính kèm: thong bao nhan bang tot nghiep 2013.doc
Xem tiếp ...

 
HỘI TRẠI “MỪNG ĐẢNG – MỪNG XUÂN - 6/2/2014

Nhằm mục đích cung cấp cho các em học sinh những thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh của trường ĐHCT, ngày 15 tháng 02 năm 2014 Đoàn trường THPT Trần Văn Bảy đã phối hợp với Chi hội Sinh viên huyện Thạnh Trị của trường ĐHCT tổ chức buổi giao lưu hướng nghiệp cho toàn thể các em học sinh khối 12. Xem tiếp ...

 
HỘI TRẠI “MỪNG ĐẢNG – MỪNG XUÂN - 6/2/2014

Nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2014) và mừng xuân Giáp Ngọ 2014, được sự cho phép của Đảng uỷ Ban Giám Hiệu, Đoàn trường THPT Trần Văn Bảy đã tổ chức Hội trại “Mừng Đảng – Mừng Xuân” cho học sinh toàn khối 12 và một số tập thể khối 11 có thành tích tốt trong học tập. Xem tiếp ...

 
ĐÊM VĂN NGHỆ “TUYÊN TRUYỀN CA KHÚC CÁCH MẠNG” DO ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN BẢY TỔ CHỨC - 1/4/2014

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2014 – 2019, kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2014). Nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng và lòng biết ơn của tuổi trẻ. Được sự cho phép của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường, Đoàn trường THPT Trần Văn Bảy đã tổ chức hội thi “Tuyên truyền ca khúc cách mạng” vào đêm ngày 29/3. Xem tiếp ...

 
Đêm chung kết Giai điệu Tuổi hồng lần III - 26/2/2013

Tuổi trẻ luôn năng động, sáng tạo và tích cực trong các hoạt động học tập, vui chơi. Ngoài việc học tập, trau dồi tri thức, các em luôn khao khát có được những sân chơi bổ ích, lành mạnh để cùng thi thố tài năng cũng như vui chơi giải trí. Xem tiếp ...

 

TRA CỨU ĐIỂM

THÔNG TIN NHÀ TRƯỜNG

Tài liệu tập huấn NCKHSPUD T10 2009

Phân phối chương trình THPT áp dụng từ năm học 2010-2011

Thông báo làm thẻ ATM cho học sinh

Kết quả thi máy tính cầm tay năm 2010

V/v cử cán bộ, công chức, viên chức dự tuyển sau đại học tại Trường Đại học Cần Thơ.

Danh sách học sinh giỏi HKI năm học(2010 - 2011)

Học sinh có điểm bình quân cao nhất trường

Những tấm lòng vàng

Lịch công tác cuối học kì I ( 2010 – 2011)

Lễ sơ kết học kì I

THÔNG BÁO: ĐÊM CHUNG KẾT “GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG LẦN 2”

Thông báo nhận bằng THPT năm học 2009 - 2010

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 14-02-2011  

Kết quả thi nghề tin học khóa 20-07-2010

Kho tư liệu trường THPT Trần Văn Bảy

Lịch thi nghề tin học văn phòng khóa 06-03-2011

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II năm học 2010-2011

File nhập điểm HKII

LỊCH CÔNG TÁC CUỐI NĂM 2010-2011

PHÂN CÔNG GÁC THI KHỐI 12 NĂM 2010-2011

Lịch công tác hè 2010-2011

Phân công coi thi HK II (Khối 10-11)

File thống kê học sinh cuối năm

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG CUỐI NĂM

File điểm tổng kết năm học (Khối 10-11)

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011-2012

Tra cứu phòng thi, SBD kỳ thi TN_THPT khóa ngày 02/06/2011

Qui chế thi tốt nghiệp THPT

Em Lê Hồng Trúc đại diện hs khối 12 đọc lời tri ân cha mẹ nhân buổi lễ ra trường-trường THPT Trần Văn Bảy

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2010-2011

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC VÀ LỄ TRI ÂN CHO HỌC SINH KHỐI 12

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI ĐẠI HỌC - TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

THỜI KHÓA BIỂU NGHỀ TIN HỌC

XEM KẾT QUẢ THI LẠI KHỐI 10-KHỐI 11

Thời khóa biểu dạy hè, áp dụng từ ngày 13/06/2011

Thông báo về việc nhận giấy báo dự thi Đại học, Cao đẳng năm 2011

Xem kết quả thi TNTHPT khóa 02/06/2011

Thông báo về việc nhận giấy tốt nghiệp tạm thời năm 2011

Thông báo về việc nhận thẻ dự thi tuyển sinh vào lớp 10

Thông báo về việc học chính trị hè

Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Trần Văn Bảy năm học (2011-2012)

Thông báo kết quả xét đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2010-2011

Danh sách giám thị coi thi nghề tin hoc văn phòng( khóa 20-07-2011

Thông báo thu hồ sơ lớp 9 lên 10

Danh sách học sinh trường THPT Trần Văn Bảy trúng tuyển ĐH( VN1)

Thông báo ( V/v ôn tuyển sinh vào lớp 10 lần 2)

Thông báo ( V/v thực hiện Nghị định 49 về miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập)

Nội qui học sinh ôn tuyển sinh vào lớp 10 - lần 2

Thông báo về việc nhận giấy báo điểm Đại học, Cao đẳng năm 2011

Xem số báo danh, phòng thi nghề ( khóa 20-07-2011)

Thông báo họp Hội đồng sư phạm chuẩn bị năm học ( 2011-2012)

Xem danh sách lớp năm học (2011-2012)

Thông báo gửi KQ thi ĐH

Dự kiến phân công giảng dạy năm học 2011-2012

Thời khóa biểu(áp dụng từ ngày 01/08/2011)

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh chúc mừng “cô thủ khoa giỏi làm kẹo Cu Đơ"

Công ty viễn Thông Viettel tổ chức làm giấy CMND cho học sinh trường

Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ thi đại học

Thời khóa biểu thay đổi( áp dụng từ 29-08-2011)

Danh sách HS giỏi toàn cấp THPT năm 2010-2011

Trường THPT Trần Văn Bảy khai giảng năm học mới 2011-2012

Thông báo đại hội nghị CB GVCNV

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 19/09/2011

Tài liệu tập huấn TTCM

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 26/09/2011

Thông báo mời dự đại hội phụ huynh học sinh các khối lớp

Kết quả thi thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2011-2012

Quyết định:Về việc thành lập đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Thời khóa biểu thay đổi áp dụng từ ngày 10-10-2011

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 04-04-2011

Đội văn nghệ trường THPT Trần Văn Bảy tham dự Hội thi Giai Điệu Tuổi Hồng Tỉnh Sóc Trăng lần thứ 9, đạt giải nhì toàn đoàn

Thời khóa biểu thay đổi áp dụng từ ngày 24-10-2011

THÔNG BÁO (V/v làm hồ sơ xin cấp giấy phép dạy thêm)

HỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

HỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Thời khóa biểu thay đổi áp dụng từ ngày 14-11-2011

Tra cứu số báo danh, phòng thi học kì 1 ( Năm học 2011-2012)

Phân công gác thi HK I ( năm học 2011-2012)

Lịch Công tác cuối học kì I (2011-2012)

Danh sách học sinh các khối cuối HK I (Đã hiệu chỉnh )

Báo cáo thông tin học sinh cuối HKI

Thời khóa biểu thay đổi ( Áp dụng từ ngày 20/02/2012)

Bảng điểm chủ nhiệm

Kết quả thi nghề khóa ( 20/07/2011)

Đáp án đề thi tìm hiểu biên giới quốc gia

Giao lưu kết nghĩa giữa hai trường THPT Trần Văn Bảy và trường THPT Đầm Dơi – Cà Mau

Tết vì học sinh nghèo

Xem kết quả học tập học kỳ 1 (năm học 2011-2012)

Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO (V/v cấp phát bằng tốt nghiệp THPT năm 2011)

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT

KẾ HOẠCH THAM GIA HỘI THI “Thanh niên Sóc Trăng với tư tưởng Hồ Chí Minh

Thông báo kết quả Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Sóc Trăng lần thứ X-năm 2012

File nhập điểm HKII năm hoc (2011-2012)

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 07/05/2012

Lịch công tác cuối HKII năm học 2011-2012 có hiệu chỉnh

THÔNG BÁO KẾT QUẢ BỎ PHIẾU SƠ DUYỆT DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ NĂM 2012

Phân công coi thi HK II năm học 2011-2012

Thông báo về việc các em học sinh được chọn khảo sát PiSa

Thời khóa biểu nghề tin học áp dụng từ ngày 14/05/2012

Thời khóa biểu nghề tin học áp dụng từ ngày 14/05/2012

Mẫu báo cáo cuối năm của Giáo viên chủ nhiệm

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP TIN HỌC HÈ

Lịch công tác hè 2011-2012

Bảng điểm tổng kết các lớp năm học 2011-2012

Xem kết quả học tập (năm học 2011-2012)

Danh sách học sinh đạt danh hiệu( HS Giỏi, HS Khá) năm học 2011-2012

Thầy và trò trường THPT Trần Văn Bảy tổng kết năm học 2011-2012

Kế hoạch thanh tra kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2012

Sơ lược thành tích của đơn vị năm 2011-2012

Xem SBD, phòng thi tốt nghiệp THPT năm học 2011-2012

Thời khóa biểu ôn thi đại học, tuyển sinh vào lớp 10

Trường THPT Trần Văn Bảy tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh

Đề thi - đáp án các môn tốt nghiệp THPT 2012

Thông báo V/v nhận giấy báo dự thi đại học, cao đẳng 2012

Tra cứu kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2012

2 học sinh đỗ thủ khoa kỳ thi TN THPT trường Trần Văn Bảy

Tra cứu phòng thi, SBD kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Danh sách giám thị - giám khảo ( Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 - Hội đồng coi thi: Trường THPT Trần Văn Bảy, khóa thi : 25/06/2012)

Kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Trần Văn Bảy

Thông báo nhận đơn chấm phúc khảo kỳ tuyển sinh vào lớp 10

Kết quả chấm phúc khảo tuyển sinh 10(2012-2013)

Thông báo về việc tổ chức ôn tập và thi tuyển sinh lớp 10 – lần 2

Danh sách giám thị-giám khảo kỳ thi nghề tin học ( khóa ngày 17/07/2012)

Tra cứu phòng thi, sbd nghề tin học (17/07/2012)

Thông báo (V/v phát tiền hỗ trợ chi phí học tập năm học 2010 - 2011 và năm học 2011 - 2012)

Thông báo về việc tham dự lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2012

Thông báo khẩn(V/v họp ban thi đua )

Thông báo( V/v họp hội đồng đầu năm 2012-2012

Thời khóa biểu chính khoá thay đổi (áp dụng từ ngày 15/04/2013)

Đã có danh sách lớp K12( năm học 2012-2013)

Lịch tập trung khối 11- khối 10

Thời khóa biểu tin học K12(áp dụng 06/08/2012)

Danh sách học sinh trường Trần Văn Bảy đỗ NV1 vào trường Đại học năm 2012

Danh sách lớp các khối (năm hoc 2012-2013)

Phân công chuẩn bị lễ khai giảng năm học 2012-2013

Thông báo các học sinh giỏi toàn cấp về nhận bằng khen và học bổng

Trường THPT Trần Văn Bảy khai giảng năm học mới (2012-2013)

Thông báo ( V/v đại hội phụ huynh học sinh )

Kết quả thi nghề tin học văn phòng khóa ngày 17-07-2012

Thông báo họp ban thi đua trường

Thông báo đại hội CN-VC

Thông báo dự họp triển khai quyết định nhân sự BGH

Thông báo ( V/v học tập các chuyên đề về đạo đức Bác Hồ )

Thông báo các học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi của trường

Thông báo triển khai mô hình 3 không

Thông báo nhập nhập thông tin vào File chủ nhiệm

Kế hoạch tập huấn e-Learning

Hội thi thiết kế đồ dùng dạy học năm học 2012-2013

Gửi Thầy(cô) trường THPT Trần Văn Bảy

Lịch thi HK I khối 12 năm học 2012-2013

Phân công giám thị coi thi khối 12

Tổ chức lễ kỉ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Thông báo khẩn! lễ trao học bổng “ Thắp sáng niềm tin”

File nhập điểm cá nhân năm học 2012-2013

File hỗ trợ nhập điểm cá nhân

MỘT TIẾT SINH HOẠT ĐẶC BIỆT

Lịch thi HKI khối 10 khối 11 năm học 2012-2013

Phân công coi thi HKI (khối 10-khối 11 )

File điểm tổng kết HKI- khối 12 ( 2012-2013)

Thông báo : thống kê hs của trường Trần Văn Bảy đã tốt nghiệp đại học mà chưa có việc làm

File điểm tổng kết HKI - Khối 10, khối 11, khối 12 ( năm học 2012-2013)

Thông báo điều chỉnh lịch họp hội đồng đầu HKII

Bảng điểm tổng hợp HKI năm học 2012-2013

Bảng điểm tổng hợp HKI năm học 2012-2013

THƯ NGỎ “Giai điệu tuổi hồng - lần III” – Gây quỹ vì học sinh nghèo vượt khó học tốt.

Danh sách học sinh giỏi - học sinh khá HKI(2012-2013)

Phân công hướng dẫn thực tập sư phạm năm 2013

Phân công hướng dẫn thực tập sư phạm năm 2013

LỊCH THI NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG KHÓA NGÀY 24/02/2013

Thời khóa biểu tin học các khối thay đổi (áp dụng từ ngày 04/03/2013)

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp THPT Năm học 2011 - 2012

LỊCH THI HỌC KÌ II - KHỐI 12(Năm học 2012-2013)

Phân công giám thị coi thi HKII - khối 12( năm học 2012-2013)

File nhập điểm HKII (năm học 2012-2013)

LỊCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI CẤP THPT (2012-2013)

Danh sách phân công coi thi khảo sát chất lượng cuối cấp THPT

Phân công giám thị coi thi nghề tin học văn phòng khóa ngày (17-07-2013)

Thông báo về việc hợp đồng làm việc có điều chỉnh mới( đối với GVCNV)

Thông báo về việc thực hiện đồng phục học sinh năm học 2013-2014

Tra cứu phòng thi nghề 17/07/2013

Thông báo học chính trị hè 2013

Thông báo họp BCH Đảng Ủy - họp toàn Đảng bộ

Tra cứu danh sách lớp năm học 2013-2014

Thông báo (V/v đăng kết quả trúng tuyển ĐH-CĐ năm 2013 ) lên website trường

Thời khóa biểu chính khóa thay đổi (áp dụng từ ngày 21/10/2013)

Thông báo (V/v phát tiền hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh huyện Thạnh Trị )

Danh sách học sinh trường đỗ đại học-cao đẳng tại Cần Thơ

Thông tư 58 về đánh giá và xếp loại học sinh

FILE THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT CUỐI CẤP THPT NĂM 2013

File điểm tổng kết học kỳ 2 khối 12 ( 2012-2013)

File điểm tổng kết cả năm khối 12 (2012-2013)

Mẫu đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh

LỊCH THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 VÀ KHỐI 11 (2012-2013)

Lịch công tác hè (2012-2013)

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 ( năm học 2013-2014)

Hướng dẫn nhập File điểm HKII ( khối 10-khối 11 ) và qui đinh nộp File

Những qui định hồ sơ, biểu mẫu khen thưởng

File điểm tổng kết khối 10-11(2012-2013)

Thời khóa biểu nghề tin học (áp dụng từ ngày 21/05/2013)

File điểm HKII khối 10-11(2012-2013)

Thời khóa biểu ôn thi lại K10-K11 + phòng học

Sơ lược thành tích đơn vị 2012-2013

Tra cứu số báo danh, phòng thi tốt nghiệp THPT khóa ngày 02/6/2013

Trường THPT Trần Văn Bảy tổng kết năm học ( 2012-2013)

Kết quả thi xếp lớp khối A-B ( khối 11- khối 12)

Lịch luyện thi đại học

Danh sách giáo viên và học sinh hiến máu nhân đạo ngày 22/04/2013 được nhận tiền bồi dưỡng từ huyện hội

Thông báo nhận thẻ dự thi đại học

Kết quả thi lại khối 10-khối 11(2013)

Tra cứu KQ thi tốt nghiệp THPT 2013

Thông báo nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Danh sách giám thị, giám khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học (2013-2014)

Những qui định hồ sơ, biểu mẫu khen thưởng

Thông báo nhận thẻ dự thi tuyển sinh vào lớp 10

Thông báo về việc tổ chức thi lại lần 2 cho học sinh khối 10 và khối 11

Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 (2013-2014)

Thông báo miễn, giảm và hỗ trợ chi phí học tập năm 2013-2014

Thông báo phát phiếu điểm thi đại học-cao đẳng 2013

Thông báo học sinh giỏi toàn cấp về nhận giấy khen của UBND Huyên ngày khai giảng (05/09/2013)

Về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 27/2013/TT​LT-BGDĐT-B​TC ngày 16/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính

Thông báo về việc nhập thông tin lớp chủ nhiệm

Trường THPT Trần Văn Bảy khai giảng năm học mới ( 2013-2014)

Viettel thông báo nội dung hỗ trợ cho các thí sinh đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng năm 2013

Mẫu danh sách học thêm

Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2013

Mẫu biên bản kiểm tra nội bộ

Phần mềm soạn giáo án e-Learning Adobe Presenter 7

Lịch công tác cuối học kì I (năm học 2013-2014)có hiệu chỉnh

Tài liệu thi giáo viên giỏi tỉnh

File nhập điểm cá nhân HKI 2013-2014

Hội thi tiếng hát giáo viên 2013-2014

Lịch thi HKI khối 12

Trường THPT Trần Văn Bảy - với ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Phân công giám thị coi HKI khối 12 (2013-2014)

LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN BẢY

Thời khóa biểu chính khóa thay đổi (áp dụng từ ngày 07/04/2014)

Lịch thi HKI khối 10, khối 11 (NH 2013-2014)

Danh sách GV coi thi HKI (khối 1- khối 11) 2013-2014

File điểm tổng kết HKI khối 12 năm học (2013-2014)

File điểm tổng kết HKI (Khối 10-khối 11)

DANH SÁCH QUYÊN GÓP QUỸ VÌ HỌC SINH NGHÈO

DANH SÁCH QUYÊN GÓP QUỸ VÌ HỌC SINH NGHÈO

Thông báo V/v phát bằng tốt nghiệp THPT năm học 2012-2013

Kế hoạch thực tập sư phạm 2014

Kết quả thi nghề tin học văn phòng khóa ngày 17/07/2013

HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH KHỐI 12

HỘI TRẠI “MỪNG ĐẢNG – MỪNG XUÂN

HỘI TRẠI “MỪNG ĐẢNG – MỪNG XUÂN

Mẫu đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM NĂM 2014

Thông báo: Về việc học sinh khối 12 đăng ký môn thi tốt nghiệp THPT 2013-2014

Trường THPT Trần Văn Bảy tham gia hội thi tiếng hát giáo viên lần thứ XI năm 2014

Thông báo: về việc đăng ký thuyên chuyển trường

File nhập điểm HKII - Khối 12 (2013-2014)

Phân công giám thị coi thi HKII khối 12

Công đoàn trường tổ chức kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

ĐÊM VĂN NGHỆ “TUYÊN TRUYỀN CA KHÚC CÁCH MẠNG” DO ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN BẢY TỔ CHỨC

Tổng kết HL khối 12

File nhập điểm HKII khối 10-khối 11

THÔNG BÁO " CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIÊU NIÊN, NHI ĐỒNG"

Phân công coi thi thử K12 và coi thi HKII khối 10- khối 11

1 Nguyễn Ngọc Anh 8.5 12A14
2 Trần Thị Diễm Hương 8.1 12A14
3 Trần Hà Mỹ Lợi 8.0 12A14
4 Lê Hồng Cúc 8.7 12A1
5 Lê Khả Hân 8.8 12A1
6 Nguyễn Hải Khánh 8.5 12A1
7 Lâm Hoàng Phượng Mai 8.4 12A1
8 Ngụy Lê Uyển Mi 8.2 12A1
9 Võ Văn Nhân 8.7 12A1
10 Võ Ngọc Thiên Nhi 8.6 12A1
11 Bùi Thúy Quyên 8.2 12A1
12 Phan Thụy Nhật Vy 8.3 12A1
13 Quách Thanh Cường 8.7 12A2
14 Đỗ Phước Đạt 8.9 12A2
15 Thái Minh Đường 8.8 12A2
16 Trần Lê Thảo Linh 8.0 12A2
17 Trần Chí Lĩnh 8.4 12A2
18 Tô Hồng Lợi 8.0 12A2
19 Trần Tấn Lợi 8.5 12A2
20 Sơn Thị Tuyết Mai 8.1 12A2
21 Trần Thị Thanh Ngân 8.5 12A2
22 Đặng Thảo Nguyên 8.8 12A2
23 Bành Dương Yến Nhi 9.2 12A2
24 Nguyễn Thị Yến 8.5 12A2
25 Nguyễn Thị Hồng Ngân 8.0 12A3
26 Trần Nguyên Thảo 8.0 12A3
27 Tô Giang Xuân Huệ 8.1 12A5
28 Nguyễn Ngọc Bích 8.2 12A6
29 Nguyễn Minh Chuyền 8.6 12A7
30 Nguyễn Thị Mộng Kha 8.4 12A7
31 Phan Thị Ngọc Linh 8.0 12A7
32 Huỳnh Anh Quý 8.2 12A7
33 Phạm Ngọc Thảo 8.3 12A7
34 Tô Thị Mộng Cầm 8.4 12A8
35 Nguyễn Hữu Lộc 8.2 12A8
36 Tô Thị Ngọc Lam 8.1 12A9
37 Ngô Gia Bảo 8.3 12A10
38 Đỗ Anh Nguyên 8.1 12A13
39 Nguyễn Tuấn Anh 8.6 11A1
40 Dương Vĩnh Hiếu 8.7 11A1
41 Nguyễn Huỳnh Mẫn 8.0 11A1
42 Huỳnh Tôn Phát 8.1 11A1
43 Trần Ngọc Thoại 8.3 11A1
44 Nguyễn Thanh Trọng 8.1 11A1
45 Nguyễn Ngọc Diệp 9.1 11A2
46 Nguyễn Tuấn Em 9.0 11A2
47 Nguyễn Chí Hiếu 8.4 11A2
48 Lê Quốc Khánh 8.2 11A2
49 Trần Kiều My 8.2 11A2
50 Lý Lâm Gia Mỹ 8.2 11A2
51 Nguyễn Hoàng Mỹ 8.0 11A2
52 Trần Trọng Nghỉa 9.2 11A2
53 Nguyễn Trương Thảo Nguyên 8.2 11A2
54 Nguyễn Hoàng Nhân 8.7 11A2
55 Nguyễn Thái Sơn 8.7 11A2
56 Lâm Nhật Tiến 8.3 11A2
57 Trần Quang Tiến 8.7 11A2
58 Nguyễn Lê Trạng 8.5 11A2
59 Tô Bích Trân 8.6 11A2
60 Lưu Đặng Diễm Trân 8.9 11A2
61 Nguyễn Thị Như Ý 9.1 11A2
62 Dư Cao Thị Thúy Diễm 8.6 11A3
63 Trần Đại Dương 8.6 11A3
64 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 8.3 11A3
65 Nguyễn Ngọc Ngân 8.9 11A3
66 Võ Thị Kim Phượng 8.5 11A3
67 Lương Thị Hương 8.0 11A4
68 Trần Thị Cẩm Loan 8.2 11A9
69 Võ Hồng Tính 8.1 11A9
70 Bùi Minh Trí 8.0 11A10
71 Nguyễn Thị Kim Thoa 8.4 11A11
72 Dương Thị Thúy Ái 8.4 11A12
73 Lâm Phương Ngân 8.4 11A12
74 Thái Thị Thúy Duy 8 11A14
75 Trần Diệu Ái 9.0 10A1
76 Diệp Mộng Ái 8.4 10A1
77 Phạm Hoàng Anh 8.2 10A1
78 Hồng Gia Bảo 8.1 10A1
79 Quách Tú Nguyệt 8.1 10A1
80 Tô Cẩm Thu 8.5 10A1
81 Lâm Nhật Thu 8.0 10A1
82 Tô Tú Trân 8.5 10A1
83 Phan Ngọc Tuyền 8.7 10A1
84 Võ Phương Tuyền 8.7 10A1
85 Nguyễn Lê Đức Anh 8.1 10A2
86 Thái Trần Nguyệt Anh 8.7 10A2
87 Nguyễn Lê Thiện Anh 8.0 10A2
88 Thái Quốc Đông 8.4 10A2
89 Trần Lâm Ngọc Hà 8.4 10A2
90 Phạm Thị Cẩm Linh 8.1 10A2
91 Nguyễn Thanh Ngân 8.1 10A2
92 Thạch Trương Phương Nhi 8.0 10A2
93 Lư Xuân Như 8.2 10A2
94 Quách Như Quỳnh 8.1 10A2
95 Hứa Ngọc Thanh Thảo 8.4 10A2
96 Ngô Thị Kiều Tiên 9.1 10A2
97 Nguyễn Thị Cẩm Trinh 8.2 10A2
98 Trần Khả Tú 8.3 10A2
99 Ngô Huỳnh Thu Uyên 8.2 10A2
100 Đặng Triệu Thục Vy 8.1 10A2
101 Dương Ngọc Như Ý 8.7 10A2
102 Hào Thị Thảo Ngân 8.2 10A3
103 Võ Thị Cẩm Ly 8.2 10A4
104 Nguyễn Thiên Hương 8.7 10A5
105 Dương Thị Cẩm Yên 8.3 10A6
106 Hoa Thị Huyền My 8.0 10A16
107 Tô Võ Trường Thanh 8.1 10A16
108 Nguyễn Văn Hoàng 8.5 10A18
 

1        Nguyễn Chí Tâm  12.A14                 27

2        Lê Khả Hân          12.A1                   26

3        Phương Đài Trang         #N/A           25.5

4        Dương Đỗ Trọng  12.A1                   25.25

5        Bùi Thúy Quyên  12.A1                   25

6        Lê Khả Hân          12.A1                   23.75

7        Bành Dương Yến Nhi    12.A2                   23.5

8        Bành Dương Yến Nhi    12.A2                   23.5

9        Vương Thị Ngọc Hân     12.A5                   23.5

10      Võ Ngọc Thiên Nhi        12.A1                   23

11      Vương Thị Ngọc Hân     12.A5                   23

12      Huỳnh Hoài Hân  12.A1                   22.75

13      Thạch Ngọc Thương      12.A9                   22.75

14      Phạm Kim Hội     12.A1                   22.5

15      Bành Dương Yến Nhi    12.A2                   22.25

16      Nguyễn Thị Kim Ngân   12.A12                 22

17      Đỗ Phước Đạt      12.A2                   22

18      Trần Vũ Lâm       12.A2                   22

19      Bùi Thúy Quyên  12.A1                   21.25

20      Dương Đỗ Trọng  12.A1                   21.25

21      Nguyễn Văn Mến 12.A1                   21.25

22      Trần Thanh Phong         12.A2                   21.25

23      Quách Thùy Dung         12.A6                   21.25

24      Trần Chí Lĩnh      12.A2                   21

25      Nguyễn Thị Yến   12.A2                   21

26      Võ Ngọc Thiên Nhi        12.A1                   20.75

27      Đặng Thảo Nguyên        12.A2                   20.75

28      Sơn Thị Tuyết Mai        12.A2                   20.5

29      Lê Hồng Cúc        12.A1                   20.25

30      Phan Thành Sang 12.A2                   20.25

31      Lưu Chí Linh        12.A1                   20

32      Quách Thanh Cường      12.A2                   20

33      Ngụy Lê Uyển Mi 12.A1                   19.75

34      Phạm Lưu Đức Hòa       12.A1                   19.75

35      Quách Thanh Cường      12.A2                   19.5

36      Quách Thị Thu Thảo     12.A8                   19.5

37      Trần Thị Thanh Ngân    12.A2                   19.25

38      Trần Huỳnh Như  12.A1                   19

39      Nguyễn Hoàng Vi 12.A2                   19

40      Trần Tấn Lợi        12.A2                   19

41      Trần Khánh Băng 12.A2                   19

42      Phạm Ngọc Thảo 12.A7                   19

43      Ngụy Lê Uyển Mi 12.A1                   18.75

44      Mã Trung Lê Tuấn         12.A1                   18.75

45      Trần Thị Thanh Ngân    12.A2                   18.75

46      Phan Thành Sang 12.A2                   18.75

47      Dương Bích Tuyền         12.A5                   18.75

48      Trần Thanh Tùng 12.A6                   18.75

49      Nguyễn Minh Chuyền    12.A7                   18.75

50      Nguyễn Hải Khánh        12.A1                   18.5

51      Lưu Chí Linh        12.A1                   18.5

52      Hoa Nhật Tuấn    12.A1                   18.5

53      Huỳnh Anh Quý  12.A7                   18.5

54      Nguyễn Hoàng Vi 12.A2                   18.25

55      Lê Giang     12.A4                   18.25

56      Lâm Hoàng Phượng Mai         12.A1                   18

57      Huỳnh Ngọc Thanh Thùy       12.A13                 18

58      Huỳnh Ngọc Thanh Thùy       12.A13                 18

59      Nguyễn Thị Hồng Lẹ     12.A2                   18

60      Nguyễn Hữu Lộc  12.A8                   18

61      Nguyễn Hải Khánh        12.A1                   17.75

62      Huỳnh Hoài Hân  12.A1                   17.75

63      Tạ Khánh Long    12.A2                   17.75

64      Trần Vũ Lâm       12.A2                   17.5

65      Trần Kim Dịu       12.A14                 17.25

66      Sơn Thị Tuyết Mai        12.A2                   17.25

67      Nguyễn Thị Mộng Kha  12.A7                   17.25

68      Trần Lâm Thúy Vy        12.A2                   17

69      Đỗ Hoàng Giãng  12.A2                   17

70      Tô Thị Mộng Cầm         12.A8                   17

71      Lâm Hoàng Phượng Mai         12.A1                   16.75

72      Trần Văn Hậu      12.A14                 16.5

73      Nguyễn Thanh Trúc       12.A2                   16.5

74      Trương Minh Tiến         12.A5                   16.5

75      Trương Minh Tiến         12.A5                   16.5

76      Huỳnh Anh Quý  12.A7                   16.5

77      Hoa Nhật Tuấn    12.A1                   16.25

78      Nguyễn Văn Nâu 12.A1                   16.25

79      Nguyễn Văn nâu  12.A1                   16.25

80      Trần Tấn Lợi        12.A2                   16.25

81      Nguyễn Thanh Trúc       12.A2                   16.25

82      Trần Hoài Hận     12.A3                   16.25

83      Tô Thị Mộng Cầm         12.A8                   16.25

84      Huỳnh Văn Phục  #N/A           16.25

85      Thạch Ngọc Hiển 12.A1                   16

86      Nguyễn Hoàng Ân         12.A1                   16

87      Thạch Ngọc hiển  12.A1                   16

88      Lê Thị Thùy Như 12.A5                   16

89      Nguyễn Hoàng Ân         12.A1                   15.75

90      Tạ Khánh Long    12.A2                   15.75

91      Đỗ Anh Nguyên   12.A13                 15.25

92      Nguyễn Hữu Lộc  12.A8                   15.25

93      Tô Hồng Lợi         12.A2                   15

94      Chung Ngọc Huy 12.A3                   15

95      Tô Thị Mộng Cầm         12.A8                   15

96      Phạm Văn Tiển    12.A13                 14.75

97      Trần Đắc Nghĩa    12.A2                   14.75

98      Lê Thị Kiều Dung 12.A3                   14.75

99      Huỳnh Thị Thảo Nguyên        12.A12                 14.5

100    Nguyễn Đông Nam        12.A4                   14.5

101    Nguyễn Ngọc Bích         12.A6                   14.5

102    Lý Thu Thảo        12.A1                   14.25

103    Phạm Văn Tiển    12.A13                 14.25

104    Huỳnh Lý Phương Thư  12.A1                   14

105    Phạm Thị Thu Thảo      12.A3                   14

106    Trịnh Thị Tú Trinh        12.A5                   14

107    Trần Thị Diễm Hương   12.A14                 13.75

108    Trần Ngọc Minh Thảo   12.A2                   13.75

109    Hứa Trung Nhân  12.A2                   13.75

110    Lê Thị Kiều Dung 12.A3                   13.75

111    Tô Giang Xuân Huệ       12.A5                   13.75

112    Trần Châu Tín     12.A1                   13.5

113    Trần Đức Nhẩn    12.A13                 13.5

114    Trần Đức Nhẩn    12.A13                 13.5

115    Thạch Hữu Phước 12.A4                   13.25

116    Sơn Thị Kim Chi  12.A5                   13.25

117    Thạch Hữu Phước 12.A4                   12.75

118    Lục Tấn Lộc         12.A6                   12.75

119    Lâm Thị Mỹ Hằng         12.A9                   12.75

120    Lâm Cảnh   12.A9                   12.5

121    Sơn Tha      12.A12                 12

122    Nguyễn Minh Thuật      12.A14                 12

123    Lâm Thị Kiều Oanh       12.A5                   12

124    Quách Thanh Hiền         12.A12                 11.75

125    Lâm Cảnh   12.A9                   11.5

126    Thạch Cường        12.A11                 11.25

127    Thạch Thị Trúc Liễu      12.A11                 10.75

128    Quách Thanh Hiền         12.A12                 10.75

129    Nguyễn Thành Lợi         12.A9                   10.75

130    Võ Thị Thùy Dương      12.A9                   10.5

131    Nguyễn Thị Minh Ngọc 12.A13                 8

Webmail

1569 thành viên

Thành viên đăng ký trong tuần

Tỷ giá vàng

Xe hoi. Mua ban xe hoi. The gioi xe hoi. Tin tuc thi truong xe hoi

 Giá vàng
ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
 Tỷ giá

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN VĂN BẢY

Địa chỉ: Ấp 3 - TT Phú Lộc - huyện Thạnh Trị - tỉnh Sóc Trăng | Điện thoại : 0793866313